ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิบัติการ

รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของคุณด้วยโซลูชั่นจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ระบบการผลิต (Production Systems)

สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร โดยการใช้ระบบการปฏิบัติการแบบบูรณาการ

ความสามารถในการผลิต/การบำรุงรักษาเครื่องจักร

พัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่เครื่องจักรสามารถดำเนินงานได้ (Asset Uptime) ย่นระยะเวลาปิดซ่อมบำรุง (Turnaround Times) และพัฒนากระบวนการซ่อมบำรุง

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

สร้างสรรค์โอกาสในการประหยัดพลังงานและพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อผลลัพธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นเลิศทางธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Business Excellence) /การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

เชื่อมโยงการปฎิบัติการภายในขององค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

การบริหารจัดการโครงการลงทุน (Capital Project Management)

ดำเนินโครงการลงทุนให้ตรงต่อเวลาและอยู่ในงบประมาณไปพร้อมๆ กับการเพิ่มผลตอบแทน

การบริหารจัดการผู้รับเหมา (Contractor Management)

เรียนรู้การบริหารจัดการผู้รับเหมาและปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานของผู้รับเหมา